Cho thuê lại lao động đã được luật hóa trong Bộ luật Lao động 2012. Đây là khung pháp lý cơ bản điều chỉnh quan hệ lao động phát sinh từ hoạt động cho thuê lại lao động. Vấn đề này có những thuận lợi, bất cập gì?

Nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, thời gian đóng BHXH và nằm trong đối tượng thuộc diện được tinh giản biên chế.

Người lao động làm việc 12 giờ/1 ngày nhưng chỉ chấm công và trả lương 8 giờ/1 ngày mà không được trả lương thêm giờ và cũng không được nghỉ bù sau mỗi đợt làm...