Ngày 19/6/2014 Quốc Hội ban hành Luật số 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành...