Câu hỏi: Quyền tham gia biểu quyết, bỏ phiếu và số phiếu biểu quyết tại Hội nghị cụm nhà chung cư trong trường hợp Chủ đầu tư đang là chủ sở hữu của phần diện tích sàn xây dựng tại nhà chung cư.

Trả lời:Căn cứ theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 05/02/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT thì:

Thứ nhất, quy định về quyền tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại Hội nghị cụm nhà chung cư

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD, chủ đầu tư có quyền: “Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà chung cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.”

Như vậy, chủ đầu tư có quyền tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại Hội nghị nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư đang sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.

Thứ hai, quy định về số phiếu biểu quyết tại Hội nghị cụm nhà chung cư

Liên quan đến quy định về số phiếu biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì: “Đối với phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là căn hộ thì mỗi phần diện tích sàn xây dựng tương đương với diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo thiết kế được phê duyệt tại nhà chung cư đó có một phiếu biểu quyết”.

Như vậy, tương ứng với mỗi phần diện tích sàn căn hộ, Chủ đầu tư có một phiếu biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư.

Trân trọng!