Vào năm 2006, Nhà nước thu hồi đất của gia đình tôi để mở rộng đường, nhưng không có văn bản nào về thu hồi đất gửi đến gia đình tôi. Vậy, kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi về trình tự, thủ tục thu hồi đất?

Trả lời: Căn cứ theo các thông tin, tài liệu do Quý khách cung cấp, áp dụng quy định của pháp luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chúng tôi đưa ra quan điểm pháp lý tư vấn về trình tự, thủ tục thu hồi đấtnhư sau:

Một là, thẩm quyền thu hồi đất: Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật đất đai 2003 quy định về thẩm quyền thu hồi đất: “Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”. Như vậy, việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình Quý khách để thực hiện dự án đầu tư là thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Hai là, UBND cấp huyện không ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất là chưa đúng quy định pháp luật:  Theo các tài liệu, thông tin mà Quý khách hàng cung cấp thì từ khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, gia đình Quý khách không nhận được bất cứ văn bản nào liên quan đến việc thu hồi đất (như Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất…).

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật đất đai 2003 quy định: “Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư”.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11, Điều 2, Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định: “Trường hợp trên khu đất thu hồi có diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng.”

Như vậy, theo các căn cứ nêu trên thì việc UBND cấp huyện đã không ban hành Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất cho gia đình Quý khách là hoàn toàn không đúng quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trình tự, thủ tục thu hồi đất dựa trên các quy định pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vụ việc này, chúng tôi sẵn sàng cung cấp, tư vấn tới Quý khách tại những Thư tư vấn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!