Câu hỏi: Chung cư nơi tôi sống mới được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015 và đã có Ban quản trị nhà chung cư. Hiện nay, Ban quản trị nhà chung cư đang yêu cầu chủ đầu tư bàn giao lại quỹ bảo trì nhà chung cư cho Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình. Xin Luật sư tư vấn cho chúng tôi trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì của chủ đầu tư theo quy định pháp luật?

Trả lời:

Thứ nhất, trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì của chủ đầu tư

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014 : Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ” và khoản 4 Điều 36  Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: “Sau khi Ban quản trị được thành lập và có văn bản yêu cầu bàn giao kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư đang tạm quản lý thì chủ đầu tư và Ban quản trị thống nhất lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì; căn cứ vào số liệu quyết toán do hai bên thống nhất, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí bảo trì thuộc diện phải chuyển giao theo quy định của pháp luật về nhà ở sang cho Ban quản trị quản lý thông qua hình thức chuyển khoản.” thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cưtrong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị được thành lập và có văn bản yêu cầu bàn giao.

Thứ hai, các khoản tiền phải bàn giao thuộc kinh phí bảo trì

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Thông tư 02/2016/TT-BXD, kinh phí bảo trỉ nhà chung cư phải bàn giao cho Ban quản trị quản lý bao gồm: “Kinh phí bảo trì đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 108 Luật Nhà ở.”

Như vậy, căn cứ vào số liệu quyết toán với Ban quản trị, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho Ban quản trị kinh phí bảo trì đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua, bao gồm cả lãi suất tiền gửi(theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014)thông qua hình thức chuyển khoảnđể Ban quản trị thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Thứ ba, trách nhiệm nếu Chủ đầu tư vi phạm quy định bàn giao kinh phí bảo trì

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, Chủ đầu tư vi phạm bị: “Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

b) Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định”.

Đồng thời, trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định hoặc/và gửi kiện yêu cầu Tòa án buộc chủ đầu tư bàn giao theo đúng quy định pháp luật.

;margin-left:0cm; text-align:justify;text-indent:28.1pt;line-height:125%;background:white'>Hai là, trong trường hợp bố anh T chết sau ông nội anh T thì phần di sản mà lẽ ra bố anh T được hưởng sẽ được chia theo di chúc của bố anh T hoặc chia theo pháp luật nếu bố anh T không để lại di chúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn mà Công ty Luật gửi đến anh.

Trân trọng!